Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 05/02/202305/02/2023
6/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 06/2023 (Từ ngày 06/02 đến ngày 11/02/2023)
326/KH-VPUB V/v Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Thuận năm 2023.
329/KH-BCD V/v Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2023
2
Hide details for 03/02/202303/02/2023
41/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 155-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ ngày 24/01/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
116/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 02/02/202302/02/2023
309/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
114/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc bổ sung Điểm e, Điểm g Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
6
Hide details for 31/01/202331/01/2023
10/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
274/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới
26/BC-UBND V/v công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh tháng 01 năm 2023, từ ngày 23/12/2022 đến ngày 19/01/2023
5/GPMT-UBND V/v Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tùng - Ninh Thuận được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án nạo vét khối lượng bồi lắng lòng hồ Phước Trung, thuộc xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
107/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 26/01/2023
286/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
3
Hide details for 30/01/202330/01/2023
101/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận
102/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2022
15/TB-UBND V/v Trưởng, Phó Khối thi đua tỉnh năm 2023
2
Hide details for 29/01/202329/01/2023
5/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 05/2023 (Từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2023
99/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 19/01/2023
4
Hide details for 24/01/202324/01/2023
80/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
246/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023
252/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 10 về biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025
253/UBND-VXNV V/v cài đặt Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử phục vụ người dân đi khám, chữa bệnh không dùng Sổ khám bệnh giấy
4
Show details for 23/01/202323/01/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng