Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 27/07/202427/07/2024
52/2024/QĐ-UBND V/v Quy định giá cho thuê cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 21/07/202421/07/2024
59/2024/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 12/07/202412/07/2024
54/2024/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 11/07/202411/07/2024
840/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
842/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
3164/UBND-PVHCC V/v tăng cường theo dõi, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh
3171/UBND-TCD V/v khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
2
Hide details for 10/07/202410/07/2024
822/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Mai Bảo Hân (lần hai)
828/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 09/07/202409/07/2024
817/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
58/2024/QĐ-UBND V/v Quyết định bãi bỏ Quyết định số 99/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
5
Hide details for 08/07/202408/07/2024
3043/CV-BCĐ V/v đề nghị Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Ninh Thuận lần thứ IV, năm 2024
809/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Bích Huệ (lần hai)
808/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
812/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
3048/HĐPH V/v tiếp tục triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh
1
Hide details for 07/07/202407/07/2024
827/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
4
Hide details for 02/07/202402/07/2024
2955/KH-UBND V/v Kiểm tra việc thực hiện Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh
2963/KH-UBND V/v Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII - năm 2025
2975/UBND-VXNV Triển khai hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có ít nhất 01 thiết bị thông minh đến năm 2025
55/2024/QĐ-UBND QĐ Bãi bỏ Quyết định số 139/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng