Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 27/07/202427/07/2024
1
Show details for 21/07/202421/07/2024
1
Show details for 12/07/202412/07/2024
4
Hide details for 11/07/202411/07/2024
840/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
842/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
3164/UBND-PVHCC V/v tăng cường theo dõi, xử lý hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh
3171/UBND-TCD V/v khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
2
Show details for 10/07/202410/07/2024
2
Show details for 09/07/202409/07/2024
5
Show details for 08/07/202408/07/2024
1
Show details for 07/07/202407/07/2024
4
Show details for 02/07/202402/07/2024
3
Show details for 01/07/202401/07/2024
2
Show details for 30/06/202430/06/2024
1
Show details for 29/06/202429/06/2024
4
Show details for 28/06/202428/06/2024
1
Show details for 27/06/202427/06/2024
5
Show details for 25/06/202425/06/2024
3
Show details for 24/06/202424/06/2024
5
Show details for 19/06/202419/06/2024
1
Show details for 18/06/202418/06/2024
2
Show details for 15/06/202415/06/2024
2
Show details for 13/06/202413/06/2024
1
Show details for 12/06/202412/06/2024
1
Show details for 11/06/202411/06/2024
1
Show details for 10/06/202410/06/2024
1
Show details for 09/06/202409/06/2024
6
Show details for 07/06/202407/06/2024
2
Show details for 06/06/202406/06/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng