Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 938/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 24/03/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai Thông báo số 101/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP938_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc