Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 719/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Kế hoạch xây dựng báo cáo đánh giá 30 năm tái lập tỉnh  
Tệp đính kèm:
108-KHTU danh gia 30 năm tai lap tinh HS.pdf
De cương danh gia 30 năm tai lap tinh Bsung gop y BTV.pdf
PL kem theo.pdf
DT2561-1645613288365-48795126.pdf
DT2561-1645613288411-69028229.pdf
DT2561-1645613259539-14776422.docx
DT2561-1645613259539-14776422_converted(24.02.2022_09h00p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào