Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1694/KH-UBND   Ngày ky´: 07/04/2021  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị  
Tệp đính kèm:
Ke-hoach-thuc-hien-NQ-06-trinh-ky-_lehuyen-07-04-2021_16h34p16.docx
Ke-hoach-thuc-hien-NQ-06-trinh-ky-_lehuyen-07-04-2021_16h34p16(07.04.2021_16h55p03)_signed.pdf
Danh-muc-kem-theo-KH-thuc-hien-NQ-06(07.04.2021_16h55p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ