Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 587/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/04/2021  
  Trích yếu: V/v Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
765-quyet-dinh-mai-tang-phi-theo-Quyet-dinh-62-NP.doc
765-quyet-dinh-mai-tang-phi-theo-Quyet-dinh-62-NP(07.04.2021_09h30p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến