Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 68/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/01/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Báo cáo số 11840/BC-VPCP ngày 28/12/2019 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP68_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh