Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 34/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/07/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10250-1656926980420-92838593_nguyendinhtuan-06-07-2022_10h59p22.doc
DT10250-1656926980420-92838593_nguyendinhtuan-06-07-2022_10h59p22(06.07.2022_14h47p25)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h01p38)_signed.pdf
PHU LUC 2 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h02p04)_signed.pdf
PHU LUC 3 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h02p22)_signed.pdf
PHU LUC 4 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h04p07)_signed.pdf
PHU LUC 5 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h04p27)_signed.pdf
PHU LUC 6 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h04p45)_signed.pdf
PHU LUC 7 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h05p06)_signed.pdf
PHU LUC 8 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h05p21)_signed.pdf
PHU LUC 9 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h05p35)_signed.pdf
PHU LUC 10 KEM THEO QD 34.2022(06.07.2022_15h05p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến