Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2892/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/08/2020  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2892_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc