Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3285/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 04/09/2020  
  Trích yếu: GỬI KÈM VĂN BẢN. V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP 3285_signed.pdf
666_CT_BGDDT.PDF
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh