Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 897/QĐ-UBND   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.  
Tệp đính kèm:
QDCT 897_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào