Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4669/HD-UBND   Ngày ky´: 27/10/2022  
  Trích yếu: V/v Quy trình rà soát và phê duyệt đối tượng; lựa chọn hình thức bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT16122-1665732053800-14306873_nguyendinhtuan-27-10-2022_10h40p58.doc
DT16122-1665732053800-14306873_nguyendinhtuan-27-10-2022_10h40p58(27.10.2022_14h57p18)_signed.pdf
PHU LUC I KEM THEO HD 4669(27.10.2022_15h34p07)_signed.pdf
PHU LUC II KEM THEO HD 4669(27.10.2022_15h34p25)_signed.pdf
PHU LUC III KEM THEO HD 4669(27.10.2022_15h34p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến