Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 308/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/02/2021  
  Trích yếu: Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
134-Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-Hoi-dong-KHCN-tinh-da-sua_lehuyen-22-02-2021_16h24p43.docx
134-Quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-Hoi-dong-KHCN-tinh-da-sua_lehuyen-22-02-2021_16h24p43(22.02.2021_16h42p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung