Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 24/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/01/2023  
  Trích yếu: V/v phê duyệt danh sách các trường hợp F0, F1 đã được các cơ sở cách ly, điều trị dịch bệnh Covid-19 hỗ trợ suất ăn nhưng chưa được phê duyệt hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB24_signed.pdf
doc05446920220111105344(11.01.2022_10h02p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến