Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1988/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 08/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP1988_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến