Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5740/CTR-UBND   Ngày ky´: 31/12/2022  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT391-1673152649120-14064034.docx
DT391-1673152649120-14064034(09.01.2023_16h27p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình