Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 873/KH-UBND   Ngày ky´: 13/03/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  
Tệp đính kèm:
DT3386-1678414135156-22931543.pdf
DT3386-1678414135212-13980630.doc
DT3386-1678414135212-13980630(13.03.2023_16h36p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh