Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 76/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/12/2022  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 25/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19215-1670294925050-88661782.doc
DT19215-1670294925050-88661782_converted(14.12.2022_22h05p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc