Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3403/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/09/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Công văn số 899/ĐHKH-ĐT-QLKH&HTQT ngày 03/9/2020 của Trường Đại hội Khoa học.  
Tệp đính kèm:
CVVP3403_signed.pdf
899.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh