Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1509/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban điều hành các khu cách ly y tế tập trung trong phòng chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
QDCT 1509_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc