Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 705/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/12/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19863-1671076110175-50310006.doc
DT19863-1671076110212-37956221.doc
DT19863-1671076110343-81473606.doc
DT19863-1671076110365-87051084.doc
DT19863-1671076110150-33387609_nnminh-15-12-2022_15h11p24.doc
DT19863-1671076110333-98797161.docx
DT19863-1671076110150-33387609_nnminh-15-12-2022_15h11p24_converted(17.12.2022_19h30p28)_signed.pdf
DE AN KEM THEO QD 705(17.12.2022_19h38p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung