Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 34/CTHĐ-UBND   Ngày ky´: 05/01/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  
Tệp đính kèm:
DT86-1641268035092-61129466_lehuyen-05-01-2022_07h19p29.doc
34 CTHD_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ