Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4012/HD-UBND   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: V/v Quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025  
Tệp đính kèm:
DT13999-1662598767130-14379952.doc
DT13999-1662598767256-53692043.docx
DT13999-1662598773068-62169793.docx
DT13999-1662598767130-14379952(14.09.2022_16h01p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến