Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 10/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/04/2022  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (QPPL)  
Tệp đính kèm:
DT4716-1648743536632-49163738.doc
DT4716-1648743536632-49163738_converted(04.04.2022_08h07p23)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung