Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2211/VPUB-TTPVHCC   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Công văn số 4699/VPCP-KSTT ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CV giao STT triển khai thực hiện CV 4699(letiendung)(22.06.2020_18h08p27).docx
CV giao STT triển khai thực hiện CV 4699(23.06.2020_14h54p02)_signed.pdf
4699_VPCP-KSTT_12062020.doc
4699_VPCP-KSTT_12062020_1.doc
4699_VPCP-KSTT_12062020_5-signed.pdf
4699_VPCP-KSTT_12062020_6-signed.pdf
4699_VPCP-KSTT_12062020_7-signed.pdf
4699_VPCP-KSTT_12062020_4.docx
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy