Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 35/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/07/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11028-1658276764014-80705974.doc
DT11028-1658115196583-94512293.docx
QDUB 35.2022_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến