Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 169/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/06/2020  
  Trích yếu: V/v quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 169_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến