Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1319/UBND-TCD   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT5148-1680772059674-99006514.doc
DT5148-1680772059674-99006514_converted(07.04.2023_07h34p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung