Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2319/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2319_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến