Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2219/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 23/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Báo cáo số 3084/BC-BNV ngày 22/6/2020 của Bộ Nội vụ.  
Tệp đính kèm:
06.22.2020_VPUB_Tham mưu triển khai thực hiện công tác CCHC 6 tháng năm 2020.doc
06.22.2020_VPUB_Tham mưu triển khai thực hiện công tác CCHC 6 tháng năm 2020(23.06.2020_16h44p48)_signed.pdf
BaocaoCCHC6thang2020.pdf
BaocaotomtatCCHC_6thang2020.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh