Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3279/TB-VPUB   Ngày ky´: 03/09/2020  
  Trích yếu: V/v giới thiệu chữ ký và chức danh Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận ông Lê Huyền.  
Tệp đính kèm:
TBVP 3279_signed.pdf
Người cập nhật: Huỳnh Thị Kim Phượng