Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3230/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 31/08/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu phê duyệt Đề cương và dự toán lập Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2020-2025  
Tệp đính kèm:
CVVP 3230_signed.pdf
70.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc