Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3431/UBND-KTTH   Ngày ky´: 24/09/2020  
  Trích yếu: V/v tiếp tục theo dõi, giám sát hiệu quả DNNN  
Tệp đính kèm:
3431_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương