Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 383/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/10/2019  
  Trích yếu: V/v phê chuẩn bộ chữ tiếng Raglai tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 383_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh