Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 159/BC-UBND   Ngày ky´: 05/06/2020  
  Trích yếu: V.v phân tích Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Ninh Thuận năm 2019.  
Tệp đính kèm:
BCUB159_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh