Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3794/KH-UBND   Ngày ky´: 09/09/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.  
Tệp đính kèm:
KHUB 3794_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh