Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3469/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 15/09/2020  
  Trích yếu: V/v đôn đốc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.  
Tệp đính kèm:
CVVP3469_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa