Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3446/UBND-KTTH   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: V.v lập Đề án "Xử lý rác thải bền vững Bình Sơn - Ninh Chữ"  
Tệp đính kèm:
CVUB3446_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào