Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 71/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/12/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
QDQPPL 71.2022(06.12.2022_13h56p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung