Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3552/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 22/09/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
09.17.2020_VPUB_Triển khai thực hiện Thông tư 29 của Bộ GDĐT về bãi bỏ các văn bản QPPL.doc
09.17.2020_VPUB_Triển khai thực hiện Thông tư 29 của Bộ GDĐT về bãi bỏ các văn bản QPPL(22.09.2020_11h10p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh