Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 348/UBND-KTTH   Ngày ky´: 12/02/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB348_signed.pdf
Mau phieu trinh Bo.pdf
Van ban-Bộ-về-thực-hiện-chỉ thị 04TTg.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung