Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 71/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/01/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT872-1642338474074-60793755.doc
DT872-1642338474074-60793755_converted(17.01.2022_16h04p55)_signed.pdf
DANH MUC KEM THEO QD 71(17.01.2022_16h08p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh