Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 923/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 23/03/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP923_signed.pdf
05_2020_TT_BGDDT.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh