Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1960/KH-UBND   Ngày ky´: 02/06/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.  
Tệp đính kèm:
KHUB1960_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh