Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2022/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 376/QĐ-BNV ngày 04/6/2020 của Bộ Nội vụ.  
Tệp đính kèm:
CVVP 2022_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý