Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2860/SKHĐT-TH   Ngày ky´: 09/09/2020  
  Trích yếu: tham mưu phê duyệt Đề cương và dự toán lập Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2020-2025.  
Tệp đính kèm:
tham mưu phê duyệt Đề án Phát triển du lịch 2020-2025 chính thức (09.09.2020_16h07p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thụy Hoài Nhi