Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 565/KH-UBND   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT1870-1644464064669-38889184.doc
DT1870-1644464064669-38889184(14.02.2022_15h07p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến