Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 625/KH-UBND   Ngày ky´: 24/02/2023  
  Trích yếu: V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”  
Tệp đính kèm:
DT2449-1677137988507-51480726.doc
DT2449-1677137988507-51480726_converted(24.02.2023_10h36p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc