Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2153/UBND-KTTH   Ngày ky´: 17/06/2020  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai công tác ứng phó hạn và xem xét các nội dung kiến nghị của UBND huyện Bác Ái.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2153_signed.pdf
59.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung