Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2023/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu, triển khai thực hiện Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP 2023_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến